Dễ dàng tạo số ngẫu nhiên mà không cần trùng lặp trong CSV & Excel

Tạo Số Ngẫu nhiên cho CSV và Excel - Dễ dàng & Nhanh chóng

Giới thiệu

Chọn tệp CSV hoặc Excel, nhấp vào nút biến đổi và đợi vài giây để tải xuống tệp có số ngẫu nhiên duy nhất.

Làm thế nào để tạo ra số ngẫu nhiên mà không có trùng lặp trong CSV?

Giới thiệu

Số ngẫu nhiên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ lấy mẫu thống kê đến mô phỏng máy tính. Tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV là một nhiệm vụ quan trọng trong nhiều ứng dụng này. Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Hướng dẫn từng bước để tạo số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV

Tạo số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV

Chọn một tệp để tải lên

Bước đầu tiên trong việc tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV là chọn một tệp để tải lên. Đây có thể là bất kỳ loại tệp nào, chẳng hạn như tệp văn bản, bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu. Sau khi tập tin đã được chọn, nó có thể được tải lên hệ thống.

Nhấp vào nút biến đổi

Sau khi tệp đã được tải lên, bước tiếp theo là nhấp vào nút biến đổi. Điều này sẽ bắt đầu quá trình tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV. Quá trình này sẽ mất vài giây để hoàn thành, tùy thuộc vào kích thước của tệp.

Chờ cho giây để tải về các tập tin đã làm sạch

Một khi nút biến đổi đã được nhấp vào, hệ thống sẽ mất vài giây để dọn dẹp tập tin và tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV. Trong thời gian này, người dùng nên đợi tệp được tải xuống.

Tạo số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV

Sau khi tệp đã được tải xuống, người dùng có thể tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn tùy chọn “Tạo số ngẫu nhiên” từ trình đơn. Người dùng sau đó có thể chỉ định phạm vi số được tạo ra và số chữ số cho mỗi số. Sau khi cài đặt đã được chỉ định, người dùng có thể nhấp vào nút “Tạo” để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV.

Phương pháp thay thế để tạo ra số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV

Tạo số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV

Sử dụng Hàm Excel

Tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng các hàm Excel như RANDBETWEEN, RAND và RANDARRAY. Các hàm này có thể được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định và lưu trữ chúng trong một tệp CSV. RANDBETWEEN là một hàm Excel cho phép người dùng tạo ra các số ngẫu nhiên giữa hai số cho trước. Ví dụ, để tạo ra các số ngẫu nhiên giữa 1 và 10, người dùng có thể nhập =RANDBETWEEN (1,10) vào một ô. Chức năng này sau đó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều số ngẫu nhiên, có thể được lưu trữ trong một tập tin CSV. RAND là một hàm Excel cho phép người dùng tạo ra các số ngẫu nhiên giữa 0 và 1. Hàm này có thể được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi nhất định bằng cách nhân đầu ra của hàm với phạm vi mong muốn. Ví dụ, để tạo ra các số ngẫu nhiên giữa 1 và 10, người dùng có thể nhập =RAND () *10+1 vào một ô. Chức năng này sau đó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều số ngẫu nhiên, có thể được lưu trữ trong một tập tin CSV. RANDARAY là một hàm Excel cho phép người dùng tạo ra nhiều số ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định. Ví dụ, để tạo ra 10 số ngẫu nhiên giữa 1 và 10, người dùng có thể nhập =RANDARRAY (10,1,10) vào một ô. Chức năng này sau đó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều số ngẫu nhiên, có thể được lưu trữ trong một tập tin CSV.

Sử dụng Công cụ của Bên thứ ba

Ngoài việc sử dụng hàm Excel, các số ngẫu nhiên không có bản sao trong CSV cũng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ của bên thứ ba như Randomizer. Randomizer là một công cụ dựa trên web cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các số ngẫu nhiên mà không cần trùng lặp trong CSV. Randomizer cho phép người dùng chọn một loạt các số, số lượng các số ngẫu nhiên được tạo ra và định dạng của đầu ra (ví dụ như CSV, Excel, v.v.). Một khi người dùng đã chọn các thông số mong muốn của họ, công cụ sẽ tạo ra một tệp CSV chứa các số ngẫu nhiên mà không có bản sao. Randomizer cũng cung cấp một loạt các tính năng khác, chẳng hạn như khả năng tạo ra chuỗi ngẫu nhiên, ngày ngẫu nhiên, và tên ngẫu nhiên. Các tính năng này có thể được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần trùng lặp trong CSV. Tóm lại, có một số phương pháp thay thế để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV. Các hàm Excel như RANDBETWEEN, RAND và RANDARRAY có thể được sử dụng để nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các số ngẫu nhiên mà không cần trùng lặp trong CSV. Ngoài ra, các công cụ của bên thứ ba như Randomizer cũng có thể được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV.

Kết luận

Tạo số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV là một nhiệm vụ quan trọng đối với nhiều ứng dụng. Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong CSV bằng nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp thay thế như hàm Excel và các công cụ của bên thứ ba cũng có thể được sử dụng để nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các số ngẫu nhiên mà không cần trùng lặp trong CSV.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.