Làm thế nào để trao đổi hai cột CSV

Dễ dàng trao đổi bất kỳ hai Cột CSV nào bằng các bước đơn giản

Giới thiệu

Nếu bạn làm việc với các tệp CSV thường xuyên, bạn có thể thấy mình cần phải trao đổi vị trí của hai cột. Đây có thể là một nhiệm vụ tốn thời gian nếu bạn cố gắng làm điều đó bằng tay, nhưng với công cụ phù hợp, nó có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Với hướng dẫn từng bước của chúng tôi, bạn sẽ có thể trao đổi bất kỳ hai cột nào trong tệp CSV ngay! Chỉ cần làm theo các bước dưới đây và bạn sẽ có thể trở thành một chuyên gia thao tác dữ liệu trong thời gian ngắn.

Làm thế nào để trao đổi hai cột CSV

Giới thiệu

Chuyển đổi hai cột trong tệp CSV có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là khi xử lý các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, nó có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách trao đổi hai cột CSV bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Hướng dẫn từng bước sử dụng Python để trao đổi cột CSV

Nhập thư viện gấu trúc

Gấu trúc là một thư viện thao tác dữ liệu phổ biến được sử dụng cho phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu. Nó cung cấp các chức năng khác nhau cho thao tác dữ liệu, phân tích và trực quan hóa. Để sử dụng gấu trúc, chúng ta cần nhập nó vào môi trường Python của chúng tôi. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng tuyên bố import như hình dưới đây: ````python nhập gấu trúc như pd ```Ở đây, chúng tôi nhập gấu trúc và cung cấp cho nó một bí danh `pd` để tham khảo dễ dàng hơn trong mã của chúng tôi.

Đọc tệp CSV bằng hàm read_csv ()

CSV (Giá trị Phân tách bằng dấu phẩy) là một định dạng tệp phổ biến được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. Gấu trúc cung cấp một chức năng gọi là `read_csv () `có thể đọc các tập tin CSV và trả về một đối tượng DataFrame gấu trúc. Chúng ta có thể sử dụng chức năng này để đọc file CSV của chúng tôi như hình dưới đây: ````python df = pd.read_csv ('filename.csv') ``Ở đây, `df` là một đối tượng DataFrame gấu trúc chứa dữ liệu từ tệp CSV. Chúng tôi truyền tên của tệp CSV dưới dạng một chuỗi cho hàm `read_csv () `.

Chọn hai cột cần trao đổi bằng hàm iloc []

Pandas cung cấp chức năng `iloc [] `để chọn hàng và cột từ một DataFrame dựa trên vị trí số nguyên của chúng. Chúng ta có thể sử dụng chức năng này để chọn hai cột mà chúng ta muốn trao đổi. Cú pháp để sử dụng `iloc [] `để chọn cột như sau: ```python df.iloc [:, [column_index1, column_index2]] ``Ở đây,`: `chọn tất cả các hàng, và` [column_index1, column_index2] `chọn hai cột chúng ta muốn trao đổi. Chúng tôi thay thế `column_index1` và `column_index2` bằng các vị trí số nguyên của các cột chúng tôi muốn trao đổi.

Chuyển đổi hai cột bằng hàm .iloc []

Một khi chúng tôi đã chọn hai cột chúng tôi muốn trao đổi, chúng ta có thể sử dụng chức năng `.iloc [] `một lần nữa để trao đổi chúng. Cú pháp để trao đổi hai cột sử dụng `.iloc [] `như sau: ```python df.iloc [:, [column_index2, column_index1]] = df.iloc [:, [column_index1, column_index2]] ``Ở đây, ta chọn hai cột chúng ta muốn trao đổi ở cả hai bên của dấu `=`, và sau đó gán bên phải bên tay trái. Điều này hoán đổi hai cột trong DataFrame.

Lưu tệp CSV đã sửa đổi bằng hàm to_csv ()

Cuối cùng, chúng ta có thể lưu DataFrame đã sửa đổi vào một tệp CSV mới bằng chức năng `to_csv () `. Cú pháp để sử dụng `to_csv () `như sau: ```python df.to_csv ('new_filename.csv', index=false) ```Ở đây, chúng ta chuyển tên của tệp CSV mới dưới dạng chuỗi vào hàm `to_csv ()`. Chúng tôi cũng đặt tham số `index` thành `False` để ngăn gấu trúc thêm một cột bổ sung cho chỉ mục hàng.

Phương pháp thay thế

Chuyển đổi Cột trong Microsoft Excel

Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn trao đổi cột trong một vài bước đơn giản. Làm theo các hướng dẫn sau để trao đổi cột trong Excel: 1. Mở tệp Excel có chứa các cột bạn muốn trao đổi. Chọn các ô trong cột đầu tiên mà bạn muốn trao đổi. 3. Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn “Cắt” từ trình đơn ngữ cảnh. Chọn các ô trong cột thứ hai mà bạn muốn trao đổi. 5. Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn “Insert Cut Cells” từ trình đơn ngữ cảnh. Cột đầu tiên bây giờ sẽ xuất hiện trong cột thứ hai và cột thứ hai sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên.

Chuyển đổi Cột trong Google Sheets

Google Sheets là một chương trình bảng tính phổ biến khác có thể giúp bạn trao đổi các cột trong một vài bước đơn giản. Làm theo các hướng dẫn sau để trao đổi các cột trong Google Sheets: 1. Mở tệp Google Sheets có chứa các cột bạn muốn trao đổi. Chọn các ô trong cột đầu tiên mà bạn muốn trao đổi. 3. Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn “Cắt” từ trình đơn ngữ cảnh. Chọn các ô trong cột thứ hai mà bạn muốn trao đổi. 5. Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn “Chèn các ô cắt” từ trình đơn ngữ cảnh. Cột đầu tiên bây giờ sẽ xuất hiện trong cột thứ hai và cột thứ hai sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chức năng “Sao chép” và “Dán” để trao đổi các cột trong Google Sheets. Thực hiện theo các hướng dẫn sau: 1. Mở tệp Google Sheets có chứa các cột bạn muốn trao đổi. Chọn các ô trong cột đầu tiên mà bạn muốn trao đổi. 3. Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn “Sao chép” từ trình đơn ngữ cảnh. Chọn các ô trong cột thứ hai mà bạn muốn trao đổi. 5. Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn “Dán đặc biệt” từ trình đơn ngữ cảnh. Trong hộp thoại “Dán đặc biệt”, chọn tùy chọn “Transpose” và nhấp vào “OK”. 7. Cột đầu tiên bây giờ sẽ xuất hiện trong cột thứ hai và cột thứ hai sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên.

Kết luận

Chuyển đổi hai cột CSV là một nhiệm vụ phổ biến trong phân tích dữ liệu. Với các phương pháp được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng trao đổi hai cột trong tệp CSV. Cho dù bạn chọn sử dụng Python, Excel hay Google Sheets, quy trình này rất đơn giản và có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong thời gian dài.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.