Làm thế nào để tách ô theo “ký tự không gian” trong csv?

Dễ dàng tách các ô bằng dấu gạch ngang trong CSV mà không cần sử dụng công thức. Chỉ tải lên tệp CSV của bạn và nhận được kết quả trong vài giây. Dễ dàng và hiệu quả xử lý - hãy thử ngay bây giờ!

Làm thế nào để tách ô theo “ký tự không gian” trong csv?

Tôi thường nhận được các tệp csv hoặc Excel như vậy trong công việc của tôi. Trong một ô nào đó (cột), những ô khác sẽ nhập nội dung với “ký tự khoảng cách” làm dấu tách. Tôi cần chia ô này (cột) thành một hoặc nhiều ô (cột) .Tôi cần chia các ô này, và sau đó thực hiện phân tích dữ liệu. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Phương pháp A: Excel hoặc Google Bảng tính

Để tách một ô trong Excel bằng ký tự khoảng trắng, bạn có thể sử dụng tính năng Văn bản thành Cột. Dưới đây là các bước:

 • Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn tách
 • Chuyển đến tab “Dữ liệu” trên ruy-băng và nhấp vào “Văn bản thành cột”
 • Trong trình hướng dẫn “Văn bản thành cột”, chọn “Phân tách” và nhấp vào “Tiếp theo”
 • Trong “Dấu cách”, chọn hộp bên cạnh “ký tự dấu cách” và bỏ chọn bất kỳ hộp nào khác
 • Nhấp vào “Finish” và nội dung ô sẽ được chia thành các cột riêng biệt dựa trên ký tự dấu cách.

Lưu ý: Nếu dữ liệu của bạn chứa các ký tự khác bên cạnh ký tự dấu cách, chẳng hạn như dấu cách, bạn có thể cần phải lặp lại quá trình bằng cách sử dụng các dấu tách khác nhau để đạt được kết quả mong muốn.

Phương pháp B:Python

Bạn có thể tách các ô trong bảng tính Excel bằng Python. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng một thư viện như gấu trúc, cung cấp các chức năng để đọc và thao tác dữ liệu ở định dạng giống như bảng tính.

Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể tách các ô trong tệp Excel bằng cách sử dụng gấu trúc:


import pandas as pd

# Load the Excel file into a pandas dataframe
df = pd.read_excel('file.xlsx')

# Split the contents of a cell based on a delimiter
df['column_name'] = df['column_name'].str.split(' ', expand=True)

# Write the resulting dataframe back to an Excel file
df.to_excel('file_split.xlsx', index=False)

Trong ví dụ này, các pd.read_excel chức năng được sử dụng để tải nội dung của một tập tin Excel vào một gấu trúc dữ liệu. Các df ['column_name'] .str.split được sử dụng để chia nội dung của ô được chỉ định ( df ['column_name'] ) dựa trên dấu tách ký tự khoảng cách ( '' ). Cuối cùng, kết quả dataframe được ghi lại một tệp Excel mới bằng cách sử dụng các df.to_excel phương pháp.

Phương pháp C:Java

Bạn có thể tách các ô trong bảng tính Excel bằng Java. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng một thư viện như Apache POI, cung cấp Java API để đọc và ghi các tệp Microsoft Office.

Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể tách các ô trong tệp Excel bằng Apache POI:


import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;

public class ExcelSplitter {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // Load the Excel file
    FileInputStream inputStream = new FileInputStream("file.xlsx");
    XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook(inputStream);
    XSSFSheet sheet = workbook.getSheetAt(0);

    // Split the contents of a cell based on a delimiter
    for (Row row : sheet) {
      for (Cell cell : row) {
        if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_STRING) {
          String[] values = cell.getStringCellValue().split(" ");
          for (int i = 0; i < values.length; i++) {
            cell = row.createCell(cell.getColumnIndex() + i);
            cell.setCellValue(values[i]);
          }
        }
      }
    }

    // Write the resulting Excel file
    FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream("file_split.xlsx");
    workbook.write(outputStream);
    workbook.close();
  }
}

Cách tốt nhất:Sử dụng chức năng QuickTran

 • Truy cập trang web của chúng tôi và tìm công cụ trực tuyến.
 • Mở tệp csv của bạn bằng cách nhấp vào nút “Chọn tệp” và chọn tệp bạn muốn thay đổi.
 • Sau khi tệp đã được tải lên, bạn có thể chọn các cột được chỉ định mà bạn muốn được xử lý và trong vài giây, bạn sẽ tách ô (cột) theo ký tự khoảng trắng.
 • Sau đó, bạn có thể tải xuống các tập tin và lưu nó vào máy tính của bạn.
Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.