Sử dụng công thức MAX Excel để có được giá trị cao nhất

Tìm giá trị tối đa trong Excel với hàm Tối đa

Giới thiệu

Để sử dụng công thức tối đa trong Excel, hãy nhập phạm vi ô vào hàm và nhấn enter. Sau đó Excel sẽ trả về giá trị cao nhất từ phạm vi ô bạn đã chỉ định.

Làm thế nào để sử dụng công thức MAX trong Excel

Làm thế nào để sử dụng công thức MAX trong Excel

Giới thiệu

Công thức MAX trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi ô. Công thức này có thể được sử dụng để tìm giá trị cao nhất trong danh sách các số hoặc để tìm ngày gần đây nhất trong danh sách ngày tháng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng công thức MAX trong Excel và cung cấp một số ví dụ về cách sử dụng công thức đó.

Hướng dẫn từng bước để sử dụng công thức MAX trong Excel

Công thức MAX trong Excel

Công thức MAX trong Excel là một công thức đơn giản có thể được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi ô. Để sử dụng công thức MAX, hãy nhập như sau vào một ô: =MAX (phạm vi). Phạm vi là tập hợp các ô bạn muốn tìm giá trị cao nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm giá trị cao nhất trong các ô A1 đến A5, bạn sẽ nhập =MAX (A1:A5).

Tìm ngày gần đây nhất bằng cách sử dụng công thức MAX

Bạn cũng có thể sử dụng công thức MAX để tìm ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô. Để thực hiện việc này, hãy nhập sau vào một ô: =MAX (phạm vi). Phạm vi là tập hợp các ô bạn muốn tìm ngày gần đây nhất của. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm ngày gần đây nhất trong các ô A1 đến A5, bạn sẽ nhập =MAX (A1:A5). Công thức MAX sau đó sẽ trả về ngày gần đây nhất từ phạm vi ô được cung cấp. Công thức MAX là một công cụ hữu ích để nhanh chóng tìm giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách nhanh chóng cung cấp câu trả lời bạn cần.

Phương pháp thay thế để sử dụng công thức MAX trong Excel

Tìm giá trị Cao nhất hoặc Ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô

Công thức MAX

Công thức MAX là một cách đơn giản và hiệu quả để tìm giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô. Phải mất hai đối số: phạm vi ô cần tìm kiếm và tiêu chí để chọn giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất. Cú pháp cho công thức MAX như sau: MAX (phạm vi, tiêu chí)

Hàm LARGE

Hàm LARGE có thể được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi ô. Phải mất hai đối số: phạm vi ô cần tìm kiếm và vị trí của giá trị lớn nhất trong phạm vi. Cú pháp cho hàm LARGE như sau: LARGE (phạm vi, vị trí)

Hàm MAXA

Hàm MAXA có thể được sử dụng để tìm giá trị cao nhất trong một phạm vi ô, bao gồm văn bản. Phải mất hai đối số: phạm vi ô cần tìm kiếm và tiêu chí để chọn giá trị cao nhất. Cú pháp cho hàm MAXA như sau: MAXA (phạm vi, tiêu chí)

Hàm MAXIFS

Hàm MAXIFS có thể được sử dụng để tìm giá trị cao nhất trong một phạm vi ô đáp ứng các tiêu chí nhất định. Phải mất ba đối số: phạm vi ô cần tìm kiếm, tiêu chí để chọn giá trị cao nhất và tiêu chí lọc dữ liệu. Cú pháp cho hàm MAXIFS như sau: MAXIFS (phạm vi, tiêu chí, bộ lọc)

Kết luận

Công thức MAX trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tìm giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô. Đây là một công thức đơn giản có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô. Ngoài công thức MAX, có một số hàm khác có thể được sử dụng để tìm giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô. Với sự trợ giúp của công thức MAX, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy giá trị cao nhất hoặc ngày gần đây nhất trong một phạm vi ô.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.