Sử dụng Công thức Chế độ trong Excel

Tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về công thức chế độ trong Excel

Giới thiệu

Để sử dụng công thức chế độ trong Excel, trước tiên bạn cần tải lên tệp bạn muốn phân tích. Sau đó, nhấp vào nút biến đổi. Sau vài giây, tệp của bạn sẽ sẵn sàng để tải xuống với phiên bản đã dọn dẹp.

Sử dụng Công thức Chế độ trong Excel

Sử dụng Công thức Chế độ trong Excel

Giới thiệu

Chế độ là một thước đo thống kê cho bạn biết số xảy ra thường xuyên nhất trong một tập hợp các số nhất định. Công thức chế độ trong Excel được sử dụng để tính toán giá trị thường xảy ra nhất trong một phạm vi nhất định. Excel có hai hàm để tính toán chế độ, đó là MODE.SNGL và MODE.MULT. MODE.SNGL được sử dụng để tính toán chế độ đơn của một tập dữ liệu, trong khi MODE.MULT được sử dụng để tính toán nhiều chế độ của một tập dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng Công thức Chế độ trong Excel.

Hướng dẫn từng bước để sử dụng công thức chế độ trong Excel

Sử dụng Công thức Chế độ trong Excel

Giới thiệu

Công thức chế độ là một hàm thống kê được sử dụng để tính toán số xảy ra thường xuyên nhất trong một tập dữ liệu nhất định. Nó là một công cụ hữu ích để tìm giá trị phổ biến nhất trong một tập hợp dữ liệu. Trong Excel, công thức chế độ có thể được sử dụng để nhanh chóng và dễ dàng tính toán chế độ của một tập dữ liệu.

Sử dụng Công thức Chế độ trong Excel

Sử dụng công thức chế độ trong Excel là một quá trình đơn giản. Trước tiên, nhập dữ liệu vào bảng tính. Sau đó, chọn phạm vi ô chứa dữ liệu. Tiếp theo, nhập công thức vào một ô trống. Công thức cho MODE.SNGL là =MODE.SNGL (range) và công thức cho MODE.MULT là =MODE.MULT (phạm vi). Cuối cùng, nhấn Enter để nhận kết quả.

Bước 1: Nhập dữ liệu vào một Bảng tính

Bước đầu tiên trong việc sử dụng công thức chế độ trong Excel là nhập dữ liệu vào bảng tính. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập dữ liệu vào các ô hoặc bằng cách sao chép và dán dữ liệu từ một nguồn khác.

Bước 2: Chọn Phạm vi ô

Sau khi dữ liệu đã được nhập vào bảng tính, hãy chọn phạm vi ô chứa dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bấm và kéo chuột qua các ô hoặc bằng cách nhập phạm vi ô vào thanh công thức.

Bước 3: Nhập Công thức

Sau khi đã chọn phạm vi ô, hãy nhập công thức vào ô trống. Công thức cho MODE.SNGL là =MODE.SNGL (range) và công thức cho MODE.MULT là =MODE.MULT (phạm vi).

Bước 4: Nhấn Enter

Cuối cùng, nhấn Enter để nhận kết quả. Kết quả sẽ là số xảy ra thường xuyên nhất trong tập dữ liệu.

Phương pháp thay thế để tính toán chế độ trong Excel

Tính toán chế độ trong Excel

Sử dụng hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là một trong những phương pháp đơn giản nhất để tính toán chế độ trong Excel. Hàm này đếm số lần một giá trị xuất hiện trong một phạm vi nhất định. Để sử dụng hàm này, trước tiên hãy chọn một phạm vi ô có chứa dữ liệu bạn muốn phân tích. Sau đó nhập công thức sau vào ô bạn muốn hiển thị chế độ: =COUNTIF (phạm vi, giá trị). Thay thế “phạm vi” bằng phạm vi ô bạn đã chọn và “giá trị” bằng giá trị bạn muốn đếm.

Sử dụng Bảng Pivot

Bảng Pivot là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tính toán chế độ của một tập dữ liệu. Để sử dụng công cụ này, trước tiên hãy chọn phạm vi ô có chứa dữ liệu bạn muốn phân tích. Sau đó đi tới tab Chèn và chọn Bảng xoay. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ mới, nơi bạn có thể tạo bảng Pivot. Sau khi bạn đã tạo bảng, bạn có thể sử dụng trường Đếm giá trị để tính toán chế độ.

Sử dụng các hàm MODE.SNGL và MODE.MULT

Hàm MODE.SNGL và MODE.MULT có thể được sử dụng kết hợp với hàm IF và MAX để tính toán chế độ của một bộ dữ liệu. Để sử dụng các hàm này, trước tiên hãy chọn một phạm vi ô có chứa dữ liệu bạn muốn phân tích. Sau đó nhập công thức sau vào ô bạn muốn hiển thị chế độ: =IF (MODE.SNGL (range) =MAX (range), MODE.SNGL (phạm vi), MODE.MULT (phạm vi)). Thay thế “phạm vi” bằng phạm vi ô bạn đã chọn. Công thức này sẽ tính toán chế độ của tập dữ liệu.

Kết luận

Công thức chế độ trong Excel là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tính toán giá trị thường xuyên nhất xảy ra trong một phạm vi nhất định. Công thức này rất dễ sử dụng và có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm chế độ của một tập dữ liệu. Cũng có một số phương pháp thay thế để tính toán chế độ trong Excel, chẳng hạn như sử dụng hàm COUNTIF, bảng Pivot và hàm MODE.SNGL và MODE.MULT kết hợp với hàm IF và MAX.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.