Thống kê tóm tắt trong Excel

Tính trung bình, Trung bình và Chế độ trong Excel trong vài giây

Giới thiệu

Chọn tệp Excel của bạn, nhấp vào nút biến đổi và tải xuống tệp đã làm sạch trong vài giây!

Tính toán thống kê tóm tắt trong Excel

Tính toán thống kê tóm tắt trong Excel

Giới thiệu

Thống kê tóm tắt được sử dụng để mô tả một tập hợp dữ liệu với một vài số chính. Tính toán số liệu thống kê tóm tắt trong Excel có thể giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng nhận được thông tin bạn cần. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách tính trung bình, trung vị và chế độ trong Excel. Nó cũng sẽ cung cấp các phương pháp thay thế để tính toán số liệu thống kê tóm tắt trong Excel.

Hướng dẫn từng bước để tính toán thống kê tóm tắt trong Excel

Phân tích dữ liệu trong Excel

Mở Bảng tính

Bước đầu tiên trong việc phân tích dữ liệu trong Excel là mở bảng tính mong muốn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp đúp vào tập tin hoặc bằng cách nhấp vào nút 'Mở' trong tab File.

Chọn dữ liệu

Sau khi bảng tính được mở, hãy chọn dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tô sáng phạm vi ô mong muốn hoặc chọn toàn bộ bảng.

Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu

Sau khi chọn dữ liệu, nhấp vào nút 'Mô tả thống kê 'trong công cụ phân tích dữ liệu. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Thống kê Mô tả. Trong hộp thoại, chọn số liệu thống kê tóm tắt mà bạn muốn tính toán, chẳng hạn như trung bình, trung vị và chế độ. Sau khi bạn đã chọn thống kê tóm tắt, nhấp vào 'OK' và Excel sẽ tính toán số liệu thống kê tóm tắt cho bạn.

Phương pháp thay thế để tính toán thống kê tóm tắt trong Excel

Tính toán thống kê tóm tắt trong Excel

Có nghĩa là

Trung bình của một tập hợp dữ liệu có thể được tính bằng hàm AVERAGE trong Excel. Hàm này lấy trong một phạm vi ô và tính toán trung bình số học (trung bình) của các giá trị trong phạm vi đó.

Trung bình

Trung vị của một tập dữ liệu có thể được tính bằng hàm MEDIAN trong Excel. Hàm này lấy trong một phạm vi ô và tính toán giá trị trung vị của các giá trị trong phạm vi đó.

Chế độ

Chế độ của một tập hợp dữ liệu có thể được tính bằng hàm MODE trong Excel. Hàm này có trong một phạm vi ô và tính giá trị thường xuyên nhất trong phạm vi đó.

Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu có thể được tính bằng hàm STDEV.S hoặc STDEV.P trong Excel. Hàm STDEV.S lấy trong một dải ô và tính toán độ lệch chuẩn của mẫu, trong khi hàm STDEV.P lấy trong một phạm vi ô và tính toán độ lệch chuẩn của quần thể.

Phương sai

Phương sai của một tập hợp dữ liệu có thể được tính bằng hàm VAR.S hoặc VAR.P trong Excel. Hàm VAR.S lấy trong một dải ô và tính toán phương sai của mẫu, trong khi hàm VAR.P lấy trong một phạm vi ô và tính toán phương sai của quần thể.

Phạm vi

Phạm vi của một tập hợp dữ liệu có thể được tính bằng hàm MIN và MAX trong Excel. Hàm MIN lấy trong một phạm vi ô và tính toán giá trị tối thiểu trong phạm vi đó, trong khi hàm MAX lấy trong một phạm vi ô và tính toán giá trị tối đa trong phạm vi đó. Phạm vi sau đó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa hai.

Kết luận

Tính toán thống kê tóm tắt trong Excel có thể là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có được thông tin bạn cần. Hướng dẫn này đã giải thích cách tính toán trung bình, trung vị và chế độ trong Excel, cũng như các phương pháp thay thế để tính toán số liệu thống kê tóm tắt trong Excel. Với hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng và chính xác tính toán thống kê tóm tắt trong Excel.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.